Module Mở Rộng 32 Vùng Không Dây RP432EW LIGHTSYS

Module Mở Rộng 32 Vùng Không Dây RP432EW LIGHTSYS

Module mở rộng thêm 32 vùng không dây (Wireless Receiver, 32 zones; 868 MHz). Mở rộng thêm 32 vùng không dây.

Danh mục: